SDH Chlum

sbor dobrovolných hasičů Chlum

obrazek_009 obrazek_015 obrazek_017 obrazek_029 hasici_01.jpg obrazek_014

historie SDH Chlum

První zápis z ustavující valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chlumu dne 7. 2. 1904 o 2. hodině odpolední.

Dne 9. února 1904 jednatel před rokováním výborové schůze přečetl přípis pana předsedy Františka Pečenky, který se vzdává funkce předsednické uváděje, že se vzdává proto, že nazval jej velitel Jan Motlík nepořádným. Po přečtení rozpředla se debata a bylo odhlasováno, aby byla k panu Pečenkovi vyslána deputace se žádostí, aby předsednictví opět přijal. Pan velitel Motlík lituje, že tuto urážku učinil, pan Pečenka po předání deputace předsednictví opět přijímá. Dne 10. května 1904 místodržitelství v Praze povolilo nošení stejnokroje a výzbroje členům ve službě, užívání signálů a sbor je přihlášen k župě Podkokšínské a Ústřední zemské hasičské jednotě. Dne 24. května 1904 sbor zasahoval v Nebílovech deseti činnými sbory při požáru stodoly pana Blocha. Dne 10. června 1904 pořádán výlet do lesa, večer taneční zábava ve spolkových místnostech u Krečů. Hrála hudba pana Václava Bečváře za 5,- korun na muže a večeři. Čistý výnos z výletu činil 79,73 korun. Dne 20. června 1904 zasahovalo 8 činných členů při požáru v Seči. Dne 17. července 1904 probíhalo svěcení nového hasičského stroje za 1.960,- korun a pan Antonín Klenka, rytíř z Vlastimilů, se přihlásil za zakládajícího člena a do pokladny složil 100,- korun. Paní Anna Klenková byla hasičskému stroji kmotrou. Svěcení prováděl farář Jan Křapka ze Seče. Nový stroj byl poprvé použit 7. srpna 1904 při požáru v Nezbavěticích, kdy hořelo stavení pana Václava Skaly, který chlumský sbor předtím vycvičil. Dne 14. srpna 1904 zemřel první z chlumských hasičů pan Jan Maxa. Dne 22. listopadu 1904 pan Josef Fajtenhanzl odevzdal výzbroj a je považován za člena vystouplého.

Dne 22. ledna 1905 je pořádáno divadelní představení a věneček, který se později změnil v tradiční hasičský bál. V říjnu 1905 se sbor zúčastnil prvního okrskového cvičení v Nezbavěticích za účasti 8 sborů. V roce 1905 sbor sčítá 3 členy zakládající, 26 přispívajících a 15 činných. Za rok zasahoval na třech požárech a provedl 39 cvičení praktických a teoretických. Od roku 1905 každý majitel domu přispívá hasičské Jednotě 80 haléři ročně. Dne 20. ledna 1906 byl pořádán první spolkový ples. Řádné valné hromady se účastní 53 členů. Dne 25. května 1907 je pořádán sborový výlet se vstupným 20 haléřů, sbor čepuje též pivo 1 hl za 22,- korun, již se prodávají doutníky a vuřty s rohlíkem v celkové hodnotě 12,- korun. V roce 1908 má sbor již 55 členů, v pokladně na hotovosti 15,90 korun a v záložně 170,- korun. Vlastní jednu čtyřkolovou stříkačku, 160 metrů hadic, 3 spojky a 2 hákové žebříky. Dne 28. května 1908 se sbor zúčastňuje okrskového cvičení ve Střížovicích.

Na oslavu pouti v roce 1909 je sborem pořádán zahradní koncert. Dne 16. ledna 1910 je novým předsedou sboru zvolen Jan Červený a 5. června 1910 se sbor zúčastnil okrskového cvičení ve Zdemyslicích.

Na valné hromadě 15. ledna 1911 za přítomnosti 36 členů je 13 členů sboru vyškrtnuto pro neplacení příspěvků. V roce 1912 zvolen nový výbor se starostou Janem Červeným, velitelem Janem Matějkou a jednatelem Václavem Bečvářem. Dne 7. července 1912 se konal na Chlumu župní sjezd, župy Podkokšínské s následujícím programem: V 8.30 vítání sborů a hostů, seřazení na silnici k Vildštýnu, pochod k řečništi a slavnostní řeč, cvičení pochodové a žebříkové, následoval poplach a společný oběd za 1,20 korun na osobu. Odpoledne se konal zahradní koncert a večer věneček s hudbou. Na tomto župním sjezdu bylo přítomno 500 účastníků a výtěžek do pokladny činil 166,- korun. V roce 1913 nebyla příležitost sboru vyjet k požáru, v tomto roce se sbor zúčastnil jen jednoho cvičení. Ke konci tohoto roku má sbor v pokladně 49 korun a 26 haléřů, v záložně je uloženo 176 korun a 55 haléřů. Zápisy v kronice končí dne 23. května 1914, po dobu I. světové války byla činnost sboru ochromena. Další zápis pokračuje dnem 11. února 1919. V I. světové válce položili životy členové místního sboru a to: Václav Motlík, Václav Rous, Vojtěch Šindelář. Novými členy se stali: Václav Pelikán, František Hora, Josef Motlík, Václav Pešek, František Tolar a František Rous.

SDH CHlum

V roce 1920 sbor přispívá částkou 100,- korun na stavbu pomníku obětem padlým v I. světové válce. Sbor v tomto roce nevyjížděl k žádnému požáru ani se nezúčastnil žádného cvičení. Dne 27. března 1921 se předsedou stává Jan Červený, velitelem Jan Bečvář, zapisovatelem Josef Červený. Sbor sčítá 40 členů. V tomto roce se již sbor zúčastňuje 13 cvičení, župního sjezdu, sokolských slavností, pohřbu pana Josefa Hory. V pokladně má v hotovosti 732 korun 14 haléřů. Počátkem roku 1922 sbor eviduje 47 členů. V tomto roce sbor pořádal skupinové cvičení, ke kterému se po mnoha cvičení náležitě připravil. V pokladně je v hotovosti 37 korun 19 haléřů, v záložně na knížce je 1. 949 korun 2 haléře. Dne 27. května 1923 se sbor zúčastnil skupinového cvičení se sekyrkami ve Střížovicích, kde se mu dostavilo pochvaly. Dne 3. června 1923 se sbor zúčastnil veřejného cvičení ve Štítově. Dne 15. července 1923 se sbor zúčastnil Zemského sjezdu v Praze, 22.července župního sjezdu v Nezbavěticích. Za rok 1923 sbor vyjel ke dvěma požárům v naší vesnici, dvakrát vyjel naplano: a to do Nebílov a do Nezbavětic. Dne 13. ledna 1924 sbor zasahuje u požáru v Chlumu u pana Janečka. Dne 23. června 1924 doprovodil sbor k hrobu činného člena pana Františka Motlíka. Dále se v roce 1924 po náležitém výcviku zúčastnil skupinového cvičení v Netunicích, kde se mimo poplachu cvičilo i sekyrkové cvičení. Též se sbor zúčastnil 6. července župního sjezdu a valné hromady v Nebílovech. Záchranných prací se v tomto roce sbor nezúčatnil. Sbor sčítá 42 členů, v pokladně hlášeno 150 korun 70 haléřů, v záložně na knížce 1. 610 korun 51 haléřů. Dne 1. června 1925 se sbor zúčastnil cvičení se sekyrkami v Předenicích. K požáru stavení se sbor vydal v roce 1925 dvakrát, a to do Seče a Únětic, zúčastnil se všech župních schůzí a valné hromady, pořádal 3 zábavy, 2 věnečky a silvestrovskou zábavu. Počátkem roku 1926 sbor sčítá 47 členů, z toho 15 činných. V červenci roku 1926 se sbor zúčastňuje skupinového cvičení se stříkačkou v Nebílovech a župního sjezdu s valnou hromadou ve Žďáru. Dne 12. září 1926 se sbor zúčastňuje pohřbu člena Václava Motlíka z Chlumu. V květnu 1927 měl sbor pohotovost u Jana Matějky a zúčastnil se zkoušky motorové stříkačky. Dne 23. července 1927 se sbor zúčastnil požáru ve Střížovicích u pana Martina Kuleho. Též se v tomto roce po náležitém cvičení konalo skupinové cvičení v Chlumu. Cvičení provedeno s výsledkem dobrým. V pokladně má sbor v hotovosti 260,- korun, v záložně na knížce 4. 334,- korun. Dne 1. března 1928 vyjel sbor k požáru do Nezbavětic. Dne 27. května 1928 se po náležitých přípravách sbor zúčastnil skupinového cvičení ve Střížovicích. Dále v tomto roce postavena nová hasičská zbrojnice z obecního rozpočtu, ze sboru odchází po 17. letech pan Josef Červený a konal se pohřeb pana Františka Červeného. Rok 1929 spojen s výročím 25. let založení sboru. Oslavy spojeny s odbornou přednáškou. K tomuto dni sbor eviduje 55 členů, v pokladně má v hotovosti 163 korun 66 haléřů, v záložně na knížce má 4. 715 korun a 15 haléřů. V červnu 1929 se sbor zúčastnil propagačního cvičení v Želčanech a s úspěchem absolvoval skupinové cvičení v Netunicích. Dne 28. září 1929 se sbor ve slavnostních stejnokrojích účastní otevření místní školy.

Dne 26. dubna 1930 probíhá pohřeb přispívajícího člena Jana Kreče. V červnu a červenci roku 1930 sbor vyjel na veřejné cvičení v Želčanech a na župní sjezd do Chocenického Újezda. Dne 15. října 1930 vypukl požár u pana Fialy v Chlumu, i zde náš sbor vypomáhal s likvidací ohně. Za rok 1931 se sbor zúčastnil skupinového cvičení v Chlumu, župního sjezdu ve Vlčicích, dvakrát záchranných prací ve Střížovicích, jednou vyjel k požáru do Seče. Sbor doprovodil k věčnému odpočinku Pana Jana Tolara, pana Josefa Šelmáta, pana Fialu a pana Faitenhanzla. Dne 18. května 1932 opět sbor vyjíždí k požáru v Seči. V červnu 1932 drží pohotovost v místní škole a zúčastňuje je skupinového cvičení v Nebílovech. Dne 10. července 1932 se koná policejní přehlídka komínů v obci, župní sjezd a valná hromada v Úněticích. V dubnu 1932 sbor doprovodil k věčnému spánku pana Jana Motlíka, v květnu téhož roku Stanislava Česala. V červenci 1932 se sbor zúčastnil skupinového cvičení v Želčanech, župního sjezdu a valné hromady v Předenicích a vypomáhal při požáru v Seči. Při oslavách 30. výročí sboru v roce 1934 přednesl slavnostní projev pan učitel Petřík. Sbor má 57 členů, jmění 7. 019,- korun, vlastní jednu čtyřkolovou stříkačku s přesazením na 2 proudy, třemi díly savic, 7 díly hadic o délce 160 m, má 2 ruční stříkačky berlovky, 3 koše na vodu, 2 háky a 2 hákové žebříky, 16 obleků a výzbrojů. Dne 8. dubna 1935 blesk zapálil statek bratra Šrámka, na hašení požáru se sbor podílel maximálním možným způsobem, a poskytl mu též 100,- korun na odškodění.

V roce 1936 byla ustanovena civilní protipožární ochrana, proto byly sborem zakoupeny 2 protiplynové masky a členové s nimi provádějí výcvik. Je postaven první dřevěný sušák na hadice. Skupinové cvičení se v roce 1937 opět konalo na Chlumu a za náš sbor nastupuje jedno družstvo mužů, jedno žen a jedno družstvo žactva, které postoupilo na župní sjezd. Při této příležitosti byly zakoupeny nové vycházkové stejnokroje. Na valné hromadě zvolen předsedou František Červený, velitelem Josef Macháček a jednatelem František Hora. Dne 6. března 1938 k památce prezidenta T.G. Masaryka, byla na pahorku pálena tzv. Masarykova vatra, na kterou každý obyvatel obce přispěl kouskem dřeva. Zemřel jeden ze zakladatelů sboru, a to František Pečenka, poté dne 30. října tragicky zemřel František Opatrný. Sbor sčítá 61 členů, do sboru se přihlásil za člena velkostatkář z Vlčtýna p. František Dobiáš a syn František. Stav v pokladně v hotovosti je 181,- korun, v záložně a knížce je 7. 242,- korun. Z důvodů neklidných státních poměrů, byla v tomto roce činnost sboru slabá. Cvičení neproběhlo žádné, sbor se zúčastnil jen povinných schůzí. Těsně před začátkem II. světové války se dne 5. března 1939 konala mimořádná valná hromada, na které došlo k dalším změnám ve výboru. Starostou zvolen František Červený, velitelem zvolen Josef Macháček, náměstkem zvolen Karel Malý. Zapisovatelem František Hora, pokladníkem Jan Červený, vzdělavatelem zvolen Josef Motlík. Strojmistrem se stává František Hora, náčelníkem samaritánů Jan Červený, revizory pokladny jsou zvoleni Josef Šelmát a Václav Hora. Členy výboru jsou Jan Pintíř a František Hora, náhradníkem byl zvolen Bedřich Golčajdr. Po dobu II. světové války byla činnost sboru zakázaná, ale přesto neustala.

V roce 1940 se tajně konala výroční valná hromada, jedna výborová porada a 3 členské porady. Na návrh Josefa Motlíka je na dluh zakoupena motorová hasičská stříkačka firmy Stratílek za 34. 000,- korun. V roce 1941 proběhla pouze jedna výroční valná hromada. Další zápisy z války chybí, protože byly vedeny do samostatného sešitu, který se ztratil. Dne 6. června 1945 se opět koná členská schůze hasičského sboru v hospodě u Bečvářů. Sbor získává ze slavnosti Obnova ČSR do pokladny 16. 514,- korun s tím, že s touto částkou ihned bude vyrovnán dluh na motorové stříkačce. Sborový ples je opětovně pořádán v roce 1946 se vstupným 25,- korun na osobu. Jsou nové změny ve výboru a to: skupinovým velitelem se stává Josef Macháček, velitelem sboru se stal Josef Červený, náměstkem velitele se stal Václav Benda. V témže roce zemřel první velitel sboru Jan Motlík. V roce 1947 byla činnost sboru slabá. Sbor se zúčastnil skupinového cvičení v Předenicích, odhalení pamětních desek padlým v II. světové válce v Seči, doprovodil zemřelého bratra p. Bendu. Záchranné práce nebyly provedeny žádné. Rokem 1948 začínají časté změny jak názvu, tak i činnosti sboru. Objevuje se nový název „ Svaz československého hasičstva „. Sbor eviduje 75 členů. V pokladně v hotovosti je 12. 829,- korun, na záložně na knížce je 11. 079,- korun. Na zřízení obecního rozhlasu v roce 1949 sbor věnuje 3.000,- korun s tím, že budou alespoň účelně použity. Proběhly nové volby na dobu 3 let a to takto: Předsedou se stává Josef Macháček, členy výboru zvoleni: Jan Červený, František Hora č.p. 61, František Hora č.p. 50, p. Šedivec. Jako náhradníci zvoleni: Jan Pintíř, Jan Heřman. Revizory účtu zvoleni: Václav Fiala, Josef Šilhánek, sborovým vzdělavatelem jmenován řídící učitel František Matoušek.

SDH Chlum

V roce 1950 se neudálo nic zvláštního. Sbor se zúčastnil jen povinných schůzí, záchranné práce neproběhly žádné. Roku 1951 vzniká tzv. „ Československý svaz hasičstva „ a je nařízeno plnění akce Fučíkův odznak. Z výstroje jsou vyřazeny bílé pracovní obleky. Hasičská jednota musí odevzdat vkladní knížku z blovické záložny s částkou 12. 046,- korun, v hotovosti v pokladně zbývá 1. 834,- korun. Jednota se zúčastnila okrskového cvičení v Úněticích, školení v Blovicích, třikrát praktického cvičení. Záchranné práce se jednota zúčastnila u požáru u Josefa Ungra. Dne 17. května 1952 jednota provedla cvičný útok na státní statek a objekty JZD ve Vlčtejně. Jako každý rok provedla jednota domovní požární prohlídky, záchranné práce se nekonaly žádné. V tomto roce zemřel Jaroslav Červený. Na opravě rybníka na návsi se podílela hasičská jednota v roce 1953 a jako poděkování dostala přiděleny nové vycházkové obleky. Soutěží se v tomto roce hasičská jednota nezúčastnila, práce záchranné nebyly žádné. Pokladní zpráva uvádí že k 1. červnu 1953 měla has. jednota 564 korun 30 haléřů, ale po měně v poměru 1:50 zůstává v pokladně schodek 36,- korun. Jednota je téměř na rozpadnutí. Ke změně názvu a to na: „Místní jednota Československé požární ochrany“ dochází v roce 1954. Jednota se v tomto roce podílela na sbírce pro Koreu, zúčastnila se skupinového cvičení ve Střížovicích a bylo jí přiděleno 9 služebních stejnokrojů.

SDH Chlum

V roce 1955 místní národní výbor zakoupil starší automobil a jednota pro něj buduje garáž, která se stává tzv. „ Novou hasičárnou“. Byly provedeny volby výboru a ty dopadly takto: předsedou se stal Josef Macháček, velitelem se stal František Šindelář, pokladníkem Jan Červený, osvětářem František Matoušek, samaritánem Bohuslav Vaněrka a strojmistrem Josef Roud. Jednota získává první místo na okrskové soutěži v Žákavé a 3. místo v okresním kole. Dobudování požární zbrojnice proběhlo v roce 1956. Jednota vyhrála opět okrskovou soutěž v Měcholupech, druhé místo obsadila na okresní soutěži, která se konala v Chlumu. Zemřel František Hora a Václav Bečvář. Za rok 1957 a 1958 kronika nevykazuje žádné informace. Rok 1959 byl v činnosti jednoty hodně slabý. Jednota se zúčastnila jen okrskové soutěže v Netunicích, kde obsadila 3. místo. Zemřel Josef Červený, Jan Červený a Václav Hora. Ani v následujícím roce nebyla činnost silná. Cvičení jednota neabsolvovala žádné, zúčastňovala se jen na brigádách při zemědělských pracích v naší obci.

Rok 1961 se točil kolem družstva žáků. Dne 4. června 1961 se na cvičení v Nebílovech žáci umístili na 4. místě. Dne 25. června 1961 se konalo okresní kolo v Dobřanech, tam žáci suverénně vyhráli. Velitem žáků se stal František Šindelář. Píše se rok 1962 a s ním se dostavily další úspěchy našich žáků. V okresním kole v Soběkurech obsadili 2. místo. Zato muži se zúčastnili za celý rok soutěží jen jednou, výsledek však nebyl nějak valný. Z našich řad odešel k věčnému odpočinku Jan Matějka. K roku 1963 jednota eviduje 52 členů, z toho 43 mužů a 9 žen. V Nezvěsticích proběhla okrsková soutěž, družstvo mužů i žáků vyhrálo a poustoupili do okresního kola. Dne 30. května 1964 proběhly oslavy 60. výročí místní hasičské jednoty. K této příležitosti byli za vynikající a obětavou práci v hasičské jednotě odměněni čestným uznáním pan Josef Macháček, František Hora a Jan Červený. Dále ku příležitosti tohoto výročí byl postaven železný sušák na hadice. Došlo i k novým volbám výboru: Předsedou se stal Josef Roud, místopředsedou František Šindelář, referentem pro výcvik Jaroslav Šindelář, jednatelem Josef Hurt, hospodářem Bohuslav Vaněrka, materiálně technickým referentem František Hora, organizačním referentem Miroslav Behenský. V období dalších tří let se moc událostí nestalo. Došlo k výměně velitelů, a to z Františka Šindeláře na Václava Ungra, a v roce 1967 byla zakoupena stříkačka PS 16. Slavnostní schůze v roce 1968 se zúčastnilo 104 osob. Josefu Hurtovi bylo uděleno vyznamenání Ústředního výboru ČSPO. Vzhledem ke zdravotnímu stavu předsedy Josefa Roudy, proběhly doplňující volby. Předsedou se stal František Šindelář st. V roce 1969 z našich řad odešel k věčnému odpočinku další člen, a to Josef Roud. Družstvo žákyň poustoupilo do okresního kola, které se konalo na Chlumu. K tomuto účelu byla vybudována tribuna na hřišti.

SDH Chlum

Za rok 1970 a 1971 se ohledně soutěží nic moc nestalo. Muži, ženy a již i dorostenky se zúčastnili okrskového cvičení, kde vždy dosáhli slušného výsledku. Zemřeli členové: František Hora, Jaroslav Hora. V roce 1972 se členka dorostu Hana Marášková zúčastnila přeboru jednotlivců a obsadila první místo. Za tento výsledek jí patří velký dík. Sbor doprovodil na poslední cestě další své členy a to: Bohuslava Vaněrku, Josefa Macháčka a Františka Šindeláře. Píše se rok 1973 a s ním přichází velký požár JZD na Vlčtejně. Náš sbor přijíždí na místo mezi prvními a odvede velkou práci, za kterou jim později patří velké poděkování. Dále proběhla přestavba mlékárny na šatnu, kde jsou uloženy veškeré požárnické stejnokroje. Přišly i nové volby výboru a ty dopadly takto: předseda – František Šindelář, velitel – Václav Ungr, referent pro politicko-výchovnou práci - František Bečvář, referent prevence – Josef Trepka, organizační referent – Bohuslav Švec, materiálně-technický referent – Miroslav Behenský, jednatel – Josef Hurt, hospodář – Stanislav Ungr, referent CO – Jaroslav Šindelář, referent mládeže - Zdeňka Fajtenhanzlová, referentka žen – Alena Fialová. Revizoři účtů: František Hora, Jiří Pelikán, Jaroslav Vaněrka a Josef Červený. V tomto roce nás navždy opustil Jan Pintíř a Josef Hora. Dne 2. června 1974 proběhlo 70. výročí založení sboru. S touto oslavou bylo spojeno i okrskové cvičení. Dopoledne proběhla slavností schůze, poté kulturní vložka žáků ZDŠ, byla předána čestná uznání a medaile za věrnost. Odpoledne proběhla soutěž, večer pak taneční zábava. Dne 30. dubna 1975 se naší obcí prohnala silná bouře a prudký liják, který znečistil některým občanům vodu ve studních, a tak se naši členi dali do práce s čištěním. Dále se sbor zúčastnil v tomto roce 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou. Zemřel Josef Janeček, Jaroslav Vaněrka a Jan Heřman. V roce 1976 zaniká 13. okrsek, ve kterém se doposud byli evidováni, nyní patříme do 11. okrsku, který sahá od Ždírce ke Střížovicím. MNV zajistil nový požární auto značky GAZ.

Hasičská zbrojnice se po dlouhých letech dočkala brizolu až v roce 1977. Sbor se i v tomto roce zúčastnil záchranné akce ve Střížovicích, kde vypukl požár ve skladu sena ve Střížovicích. Zásah našeho sboru trval celý den a celou noc, za což sbor dostal poděkování od okresní inspekce. Zemřel dlouholetý člen František Fiala, toho času předseda MNV. Roku 1978 – 1982 činnost sboru stagnovala. Každý rok sbor pořádal jen požárnický ples, schůze, zúčastňoval se jen okrskových cvičení. V této době sbor opustil jeden za zakládajících členů, a to Václav Benda, dále pak Alois Pelikán a Josef Česal. V roce 1980 došlo ke změně ve výboru. Volby dopadly takto: předseda – František Šindelář, místopředseda - Josef Vídršperk, velitel –Václav Ungr, jednatel – Josef Hurt, hospodář – Bohuslav Švec, materiálně technický referent – Miroslav Behenský, referent CO – Jaroslav Šindelář, referent politicko-výchovné práce – Vlastimil Hora, referent prevence – Ladislav Bečvář, organizační referent – Pavel Ungr, referent mládeže – Václav Šilhánek. Revizory účtů se stali: František Hora a Jiří Pelikán. V roce 1982 došlo k předání „Čestného uznání“ a to : Františkovi Šindelářovi, medaile předány Josefu Hurtovi a Miroslavu Behenskému. Došlo na nové volby výboru, od těch předešlých se změnily jen tyto pozice: předsedu vykonává Stanislav Ungr, velitele – Václav Šilhánek, referenta mládeže – František Šindelář. Zbytek výboru pracuje ve stejném složení.

SDH Chlum

Dne 5. března 1983 pořádá jednota první maškarní ples, který se i přes obavy vydařil. Výbor doplněn novým místopředsedou Jaroslav Fajtenhanzlem. Dále se sbor zúčastnil čištění víceúčelové nádrže na Lipí. Ve dnech 20 . - 25. června 1983 se v Praze konalo shromáždění za „Mír a život proti jaderné válce“. Bylo předáno několik „Čestných uznáním“ a to členům: Jaroslavu Šindelářovi, Vlastimilu Horovi, Jiřímu Pelikánovi, Josefu Šilhánkovi ml., Bohuslavu Švecovi st., Jaroslavu Horovi, Václavu Šilhánkovi st. Sbor k tomuto roku eviduje 51 členů, naše řady opustil Vladimír Švec st., František Šelmát. Nastal den, na který se všichni moc těšili, a byl to 16. červen 1984. Konaly se oslavy 80-ti letého výročí založení požární jednoty Chlum. Slavnostní schůze, která začala o 10. hodině dopolední se zúčastnilo na 52 členů a 30 hostů. Schůzi zahájil předseda Stanislav Ungr. Provedl slavnostní přivítání, poté byla přečtena historie sboru, slavnostní oběd. Od 14.00 hod. začal průvod obcí s položením věnců k pomníku padlým, soutěž družstev v požárním útoku, ukázkové cvičení SPO Blovice, vyhlášení výsledků soutěže a tančení zábava v pohostinství. Bohužel i v tomto významném roce nás navždy opustil jeden ze členů, a to František Hora. V roce 1985 byl zvolen však bez předsedy a místopředsedy nový výbor SPO. Velitel – Václav Šilhánek, referent IPV - Vlastimil Hora, referent prevence – Ladislav Bečvář, jednatel – František Šindelář ml., hospodář – Bohuslav Švec, mater. tech. referent – Miroslav Behenský, org. referent – Pavel Ungr, referent CO - Jaroslav Šindelář, referent mládeže - František Šindelář st., člen výboru – Josef Hurt, revizoři účtů – Jiří Pelikán, Jan Červený. Předseda a místopředseda byl do výboru zvolen až v roce 1986 a to takto: předsedou zvolen Jaroslav Fajtenhanzl, místopředsedou zvolen Václav Ungr. Píše se rok 1987 a z našich řad odchází k věčnému odpočinku dlouholetý člen a revizor účtu pan Jiří Pelikán. Dále v tomto roce proběhlo námětové cvičení na garáž traktorů, které bylo hodnoceno jako dobré. K poslednímu dni tohoto roku sbor eviduje 51 členů. V roce 1988 byla opět poskytnuta finanční částka ve výši 4. 000 korun Tělovýchovné jednotě na výstavbu kabin. První finanční půjčka byla poskytnuta již v roce 1986. V roce 1989 náhle zemřeli předseda SPO Jaroslav Fajtenhanzl a Josef Hurt. Novým předsedou se stal Václav Ungr a místopředsedou Milan Kocourek.

Ke změně názvu, a to na Sbor dobrovolných hasičů, došlo v roce 1990. Konečně byla provedena oprava auta a stříkačky, díky čemuž sbor opět vyjel na okrskové cvičení, kde obsadil 4. místo. V roce 1991 došlo ve sboru k výrazným změnám. Byla zakoupena nová stříkačka typu PS 12 za 86. 000 Kčs. Došlo k opravě a výměně vrat na hasičské zbrojnici. Z pozice předsedy odstupuje Václav Ungr, jeho funkci přijímá Milan Kocourek. Místopredsedou se stává František Šindelář st., pokladníkem Bohuslav Švec st., mat. tech. referent – Miroslav Behenský, velitel – Václav Šilhánek ml., preventista – Radek Šilhánek, jednatel – František Šindelář ml. V roce 1992 se družstvo mužů zúčastňuje soutěže na okrskovém cvičení ve Střížovicích. Výroční okrsková schůze na Chlumu byla spojena s ukázkovým cvičením. V témže roce je dokončena rekonstrukce vodní nádrže a probíhá příprava na generální opravu objektů SDH.

Píše se rok 1993 a s ním přichází dlouho plánovaná oprava zmiňovaných objektů SDH, na kterou je připravena částka 140. 000 Kčs. Na valné hromadě je rozhodnuto, že se tato akce bude provádět brigádnicky. Ve staré hasičárně je provedeno vybetonování podlahy, novou střechu dostala nová hasičská zbrojnice. Opravy objektů byly dokončeny 26. června tohoto roku. Oslavy 90. výročí založení sboru probíhají 3. září 1994. K této příležitosti dostal sbor do užívání nové stejnokroje za 7. 000 Kč a 2 vysílačky pro zajištění spojení. Dále k této slavnostní události byly odměněni členi: Miroslav Behenský, František Valeš st., Jan Červený, František Šindelář st., Josef Šilhánek, Václav Šilhánek, Radek Šilhánek, Jiří Pelikán, Roman Valeš. K tomuto dni má sbor v pokladně hotovost ve výši 5. 138,- Kč. K roku 1995 sbor eviduje 27 členů činných a 24 přispívajících. Činnost sboru v tomto roce poklesla. Nepodařilo se zajistit účast na okresním aktivu v Losiné. Mnoho členů nemá čas ani v sobotu ani v neděli, na což má vliv dnešní doba, kdy přednost má především zaměstnání. 8. července byla zapůjčena do muzea v Koterově stříkačka Stratílek. I v roce 1996 se aktivita sboru nemění od roku loňského. Stále málo členů nachází volno na činnost. Proto se sbor nezúčastnil ani jedné soutěže. Eviduje ale výjezd k havárii kamiónu pod Vlčtejn, kde naši členi přeložili 22 tun pytlů granulí z převráceného kamiónu. Ani rok 1997 a rok 1998 nebyl v činnosti sboru nějak okouzlující. V roce 1997 sbor uspořádal jen tradiční hasičský ples a prováděl běžnou údržbu techniky. Snad je to i neochotou členů. Sbor nemá velitele ani strojníka, členové však doufají, že se tento stav vyřeší a najdou se dobrovolníci z řad mladých. Pozici velitele v roce 1999 obsadil Radek Šilhánek. 26. června 1999 sbor oslavil 95. výročí svého vzniku. Oslavy zahájil 40-ti členný dětský soubor z hudební školy v Plzni. Za účasti hasičů, hostů a spoluobčanů, byl položen věnec k pomníku padlých a pak za doprovodu dechové hudby se všichni odebrali na místní fotbalové hřiště, kde se konalo okrskové cvičení, kterého se zúčastnilo 10 družstev z okolních obcí. Po ukončení oslav došlo po dlouhé době opět k založení družstva žen. Družstvo založily tyto ženy: Irena Švecová, Michaela Švecová, Petra Šilhánková, Iveta Roudová, Dita Vaněrková, Lada Tolarová, Bohdana Vokáčová, Lucie Jandová. Dne 17. července 1999 proběhla soutěž o „Pohár starosty obce“ a naše nově složené družstvo žen vyrazilo na své první závody a umístilo se na 3.místě. Na další závody se muži a ženy vydali do Zdemyslic, kde probíhaly oslavy 90. výročí založení sboru. Ženy tu prvně zvítězily, muži získali 4. místo. Náš sbor měl také v tomto roce výjezd k požáru chlumského lesa. Shořel cca 1 hektar lesa. Na výpomoc ještě dorazili blovičtí a střížovičtí hasiči.

V letech 2000 – 2003 se aktivita členů sboru převážně opakovala. Zúčastnili se různých soutěží (za zmínku stojí postup družstva žen i mužů do okresního kola v klasické soutěži. Soutěž se konala v Sedlišti a pro naše ženy byla velmi úspěšná. Získaly 1.místo z 5 družstev, muži obsadili 6.místo z 18. družstev), brigád, vypomáhali při pořádání Rally Shou Blovice. Také se zúčastnili při hašení požáru v Seči, kde hořel zemědělský areál s více jak dvoutisíci kusy prasat. V roce 2003 sbor eviduje tyto činné členy: Václav Švec, Luděk Vokáč, Radek Šilhánek, Jiří Pelikán, Miloš Pelikán, Pavel Nepodal, Aleš Polívka, Petr Hora, Radek Bečvář, Iveta Roudová, Blanka Pelikánová, Petra Šilhánková, Irena Švecová, Michaela Švecová, Lada Tolarová, Bohdana Vokáčová, Petra Vaštová, Dita Hajšmanová, Gabriela Tykvartová, Jaroslava Vaněrková, Lucie Jandová. Nastal rok 2004 a s ním oslavy 100. let od založení sboru dobrovolných hasičů Chlum. Oslavy začaly již v pátek v podvečer v obecní hospodě, ve které proběhla slavnostní schůze. Byla přečtena historie sboru, poté se podávala večeře a byla vyhlášena volná zábava. V sobotu v pravé poledne oslavy pokračovaly, a to položením věnce k pomníku padlých. Poté se všichni odebrali na fotbalové hřiště, kde se konala samotná soutěž. Na závěr oslav proběhla v sále obecní hospody zábava. Na výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor pro další funkční období. Starosta – Václav Šilhánek, místostarosta – Václav Švec, velitel – Aleš Polívka, zástupce velitele – Zbyněk Bečvář, pokladník – Petr Valeš, jednatelka – Bohdana Vokáčová, mat. tech. ref. - Luděk Vokáč, kontrolní a revizní rada – Michaela Švecová, Iveta Roudová a Pavel Nepodal. Od roku 2005 do roku 2008 se moc novinek nekonalo. Společně s obcí bylo v roce 2005 zakoupené plně vybavené hasičské auto zn. AVIA. Z důvodu ukončení členství manželů Vokáčových se konaly doplňující volby ve výboru na pozicích jednatelky a mat. tech. ref. Na místo jednatelky zvolena Věra Kreuzmanová, na mat. tech. ref. zvolena Šárka Kocourková. V otázce činnosti sboru se družstva mužů a žen zúčastňovaly pravidelně soutěží, ze kterých se vozily výsledky přijatelné i nepřijatelné, pořádaly akce pro děti a to: dětské dny, drakiády, pomáhaly TJ Chlum s dětskými bály.

Dále se vykonávaly brigády, údržby na svěřené technice, pořadatelské činnosti při různých akcích, každoročně se pořádal hasičský bál, Pohár starosty obce ( od roku 2008 – Pohár starosty SDH ). Od roku 2007 opět založeno družstvo dětí. Zatím jako posledního evidovaného výjezdu k požáru se sbor zúčastnil dne 6. července 2008, kdy v dopoledních hodinách hořelo pole plné obilí u pahorku.

K dnešnímu dni oslav sbor eviduje 37 členů činných, 25 členů přispívajících a v pokladně má k dispozici 62. 000,- Kč. Výbor sboru pracuje v tomto složení: starosta – Václav Šilhánek, místostarosta – Václav Švec, velitel – Zbyněk Bečvář, pokladník – Petr Valeš, jednatelka – Věra Kreuzmanová, mat. tech. ref. – Šárka Kocourková, kontrolní a revizní rada – Michaela Benetková, Gabriela Tykvartová, Iveta Roudová.

Tímto končí historie našeho sboru. Poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem na založení i dalším chodu sboru dobrovolných hasičů Chlum podíleli.

SDH Chlum

 

Sbor dobrovolných hasičů Chlum, velitel Bečvář Zbyněk, tel.: 736 113 030, místostarosta Švec Václav, tel.: 720 496 650
administrace | nahoru